Voorwaarden

Voorwaarden webshop

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden RCModelracing | Modelbouw Minos

Adres: van ‘s-Gravesandestraat 2A 3112JM Schiedam

Telefoon: +31107519419 (bereikbaar tijdens openingstijden)

KVK: 24437046

BTW/VAT: NL001627844B66

Mail: Info@rcmodelracing.com

1.Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Zowel online als in de winkel. De Internet site www.rcmodelracing.com

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Betaling

Tenzij anders bedongen zijn alle facturen per overschrijving, onder rembours of per creditcard betaalbaar, zonder disconto. Facturen kunnen ook contant betaald worden in de winkel.

4. Levertijd

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 7 werkdagen geleverd, mits het bestelde artikel niet in voorraad is bij zowel RCModelracing als ook haar leverancier. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt RCModelracing zich te allen tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Verzending

De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. Vanaf het moment dat wij het pakketje hebben overgedragen aan de bezorg dienst vervalt onze verantwoording.

RCModelracing is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6. Rembours

Indien een bestelling die onder rembours verstuurd is door de koper wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor worden door RCModelracing de rembourskosten en administratiekosten gefactureerd.

7. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. RCModelracing houd te alle tijden het recht om de prijs te wijzigen ook bij een geslote overeenkomst. In det geval heeft de consument altijd de keuze de overeenkomst kostenloos te ontbinden.

8. Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct RCModelracing te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons emailadres. Bij reclames zijn de verzendkosten van het retourneren voor rekening van de koper.

9. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

10. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

11. Overmacht

Indien RCModelracing door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van RCModelracing wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

12. Garantie

RCModelracing garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Het garantietermijn van RCModelracing komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan: 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door RCModelracing aangewezen service / reparatiediensten, herstel – of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Op tweedehands artikelen geven wij geen garantie.

Uitsluitingen

Enkele artikelen zijn uitgesloten van garantie omdat deze onderhevig zijn aan slijtage:

– Accu’s (tenzij anders vermeldt)

– Slijtage onderdelen (tenzij anders vermeld)

– Defecten door eigen schuld (verkeerde afstelling. Verkeerd gebruik. Schade als gevolg van botsingen)

Procedure

Het is vervelend als een artikel niet of niet naar behoren functioneert. Raadpleeg altijd de handleiding van het product voor eventuele probleemoplossingen. Als er een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit aan ons zo snel mogelijk kenbaar te maken. Neem in dit geval contact op via de contact pagina.  Nadat u dit heeft gedaan kunt u het product retourneren samen met het Claim nummer wat u van ons per mail wordt toegezonden. U dient het product deugdelijk te verpakken als u het verstuurt.

– De consument draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder. 

– Indien blijkt dat het product defect is geraakt door eigen toedoen zullen wij u voorstellen het product te repareren (indien mogelijk). Hiervoor zult u dan een offerte ontvangen.

13. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor RCModelracing in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal RCModelracing niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van RCModelracing.

De klant vrijwaart RCModelracing te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid RCModelracing blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat RCModeracing de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door RCModelracing ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 


14. Recht van retour 

De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering/aankoop van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. 
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar zijn. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gebracht/gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

  • Tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  • Duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Snel kunnen bederven of verouderen;
  • Die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
  • Accu’s
  • Slijtage onderdelen
  • Onderdelen die al in gebruik zijn geweest

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Vanaf de dag dat wij de retour/ retour zending in ontvangst hebben genomen en aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

 zal Het aankoopbedrag binnen 30 dagen worden gecrediteerd. Als het product in de winkel wordt terug gebracht kunnen wij eventueel het bedrag contant aan u betalen. Dit is echter wel afhankelijk van de beschikking over voldoende kassa geld. De kosten voor de retour zending zijn voor de consument. RCModelracing komt de producten niet ophalen tenzij schriftelijk anders overeengekomen

15. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van RCModelracing

Op verzoek kan er altijd een exemplaar van de algemene voorwaarden naar u worden toegezonden.